Từ điển Dict9
EV

broderie anglaise Tiếng Anh là gì?

ENbroderie anglaise
kiểu thêu Ăng-lê; vải thêu kiểu Ăng-lê