Từ điển Dict9
EV

broken reed Tiếng Anh là gì?

ENbroken reed
Danh từ
kẻ vô tích sự, chẳng làm được trò trống gì