Từ điển Dict9
EV

brokenness Tiếng Anh là gì?

ENbrokenness
xem broken