Từ điển Dict9
EV

bromeliad Tiếng Anh là gì?

ENbromeliad
Danh từ
(thực vật) họ dứa