Từ điển Dict9
EV

brominate Tiếng Anh là gì?

ENbrominate
Ngoại động từ
xử lý với brom hay với một hợp chất brom