Từ điển Dict9
EV

brontosaurus Tiếng Anh là gì?

ENbrontosaurus
Danh từ
(số nhiều brontosauruses)
lôi long (bó sát hóa thạch)