Từ điển Dict9
EV

bronx cheer Tiếng Anh là gì?

ENbronx cheer
(từ Mỹ, khẩu ngữ) (cách viết khác raspberry)
tiếng tặc lưỡi