Từ điển Dict9
EV

broodingly Tiếng Anh là gì?

ENbroodingly
xem brood