Từ điển Dict9
EV

browned-off Tiếng Anh là gì?

ENbrowned-off
Tính từ
chán ngấy
I'm browned-off with it
Tôi chán ngấy cái đó rồi