Từ điển Dict9
EV

brucellosis Tiếng Anh là gì?

ENbrucellosis
Danh từ
bệnh do vi khuẩn, đặc biệt gây ra cho trâu bò