Từ điển Dict9
EV

brush-up Tiếng Anh là gì?

ENbrush-up
Danh từ
(số nhiều brush-ups)
sự chải chuốt
sự ôn lại, sự luyện lại
give one's English a brush-up
ôn luyện lại tiếng anh