Từ điển Dict9
EV

brushland Tiếng Anh là gì?

ENbrushland
Danh từ
vùng đầy các cây bụi