Từ điển Dict9
EV

brusquely Tiếng Anh là gì?

ENbrusquely
Phó từ
[một cách] sống sượng, [một cách] lỗ mãng, [một cách] cộc cằn