Từ điển Dict9
EV

brutally Tiếng Anh là gì?

ENbrutally
Phó từ
[một cách] hung ác, [một cách] tàn bạo