Từ điển Dict9
EV

brutishness Tiếng Anh là gì?

ENbrutishness