Từ điển Dict9
EV

brutism Tiếng Anh là gì?

ENbrutism
xem brute