Từ điển Dict9
EV

bruxism Tiếng Anh là gì?

ENbruxism
Danh từ
thói nghiến răng lúc ngủ