Từ điển Dict9
EV

bsc Tiếng Anh là gì?

ENbsc
Viết tắt
(từ Mỹ BS) (viết tắt của Bachelor of Science)
Cử nhân khoa học
have (bea BSc in Botany
có bằng cử nhân khoa học về thực vật học
Jill Ayres BSc
Jill Ayres cử nhân khoa học