Từ điển Dict9
EV

bst Tiếng Anh là gì?

ENbst
(viết tắt của British Summer Time)
giờ mùa hè Anh Quốc