Từ điển Dict9
EV

btw Tiếng Anh là gì?

ENbtw
(vt của By The Way) theo cách đó