Từ điển Dict9
EV

bubal Tiếng Anh là gì?

ENbubal
Danh từ
(động vật) linh dương sừng móc