Từ điển Dict9
EV

buck-fever Tiếng Anh là gì?

ENbuck-fever
Danh từ
(từ Mỹ) sự kích thích của dân mới vào nghề, mới lãnh trách nhiệm