Từ điển Dict9
EV

buck-horn Tiếng Anh là gì?

ENbuck-horn
Danh từ
sừng hươu