Từ điển Dict9
EV

bucking Tiếng Anh là gì?

ENbucking
Danh từ
sự ăn diện