Từ điển Dict9
EV

buckra Tiếng Anh là gì?

ENbuckra
Danh từ
(từ Mỹ) gã da trắng (người da đen dùng tỏ ý khinh thị)