Từ điển Dict9
EV

bucksaw Tiếng Anh là gì?

ENbucksaw
Danh từ
cái cưa trong khung hình cong để cưa gỗ