Từ điển Dict9
EV

buckthor Tiếng Anh là gì?

ENbuckthor
Danh từ
loại cây gai có quả mọng trước đây dùng làm thuốc xổ