Từ điển Dict9
EV

bucktooth Tiếng Anh là gì?

ENbucktooth
Danh từ
(số nhiều buckteeth /,bʌk'ti:θ/)
răng vẩu (thường dùng ở dạng số nhiều)