Từ điển Dict9
EV

bucktoothed Tiếng Anh là gì?

ENbucktoothed
Tính từ
có răng hô