Từ điển Dict9
EV

buffoonish Tiếng Anh là gì?

ENbuffoonish
Tính từ
có vẻ hề; buồn cười