Từ điển Dict9
EV

buglose Tiếng Anh là gì?

ENbuglose
Danh từ
(thực vật) cây lưỡi bò