Từ điển Dict9
EV

building site Tiếng Anh là gì?

ENbuilding site
khu đang xây cất