Từ điển Dict9
EV

bulk buying Tiếng Anh là gì?

ENbulk buying
sự mua hầu hết sản phẩm (của một sản xuất)