Từ điển Dict9
EV

bulkily Tiếng Anh là gì?

ENbulkily
xem bulky