Từ điển Dict9
EV

bull-headed Tiếng Anh là gì?

ENbull-headed

Kết quả tìm kiếm từ Wikipedia