Từ điển Dict9
EV

bull-terrier Tiếng Anh là gì?

ENbull-terrier
Danh từ
giống chó lai chó sục và chó bun