Từ điển Dict9
EV

bulla Tiếng Anh là gì?

ENbulla
Danh từ
số nhiều bullae
con dấu bằng chì gắn vào sắc lệnh giáo hoàng
vết bỏng lớn
nốt mọng
bóng; túi