Từ điển Dict9
EV

bullet-mackerel Tiếng Anh là gì?

ENbullet-mackerel
Danh từ
(động vật) cá ngừ tròn