Từ điển Dict9
EV

bullfrog Tiếng Anh là gì?

ENbullfrog
Danh từ
(động vật)
ếch bò