Từ điển Dict9
EV

bullhorn Tiếng Anh là gì?

ENbullhorn
Danh từ
(từ Mỹ)
như megaphone