Từ điển Dict9
EV

bullous Tiếng Anh là gì?

ENbullous
Tính từ
có những chỗ bỏng rộp