Từ điển Dict9
EV

bullswool Tiếng Anh là gì?

ENbullswool
Danh từ
điều vô nghĩa l