Từ điển Dict9
EV

bullwhip Tiếng Anh là gì?

ENbullwhip
Danh từ
cái roi đầu buộc miếng da dài