Từ điển Dict9
EV

bully-boy Tiếng Anh là gì?

ENbully-boy
Danh từ
kẻ đâm thuê chém mướn