Từ điển Dict9
EV

bumbailiff Tiếng Anh là gì?

ENbumbailiff
Danh từ
nhân viên chấp hành của toá án