Từ điển Dict9
EV

bumpily Tiếng Anh là gì?

ENbumpily
Phó từ
[một cách] gồ ghề, [một cách] mấp mô
[một cách] xóc nẩy