Từ điển Dict9
EV

bumptiously Tiếng Anh là gì?

ENbumptiously
Phó từ
(nghĩa xấu)
[một cách] tự phụ [một cách] tự mãn