Từ điển Dict9
EV

bung-hole Tiếng Anh là gì?

ENbung-hole
Danh từ
lỗ rót (ở thùng, để rót ra hoặc để đổ chất nước vào thùng)