Từ điển Dict9
EV

buoyantly Tiếng Anh là gì?

ENbuoyantly
Thán từ
[một cách] nổi
với xu hướng lên giá
với xu hướng hồi lại nhanh sau thất bại