Từ điển Dict9
EV

burdon Tiếng Anh là gì?

ENburdon
Danh từ
(sinh học) thể ghép (từ hai tế bào sinh dưỡng)